golang chan 单项通道与多项通道

package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	var chan_test chan interface{}  //双项通道
	var read_test <-chan interface{} //单项通道 只支持 读
	var write_test chan<- interface{} //单项通道 只支持 写
	read_test <- "xiao"        //会报错。因为这个通道 只是单项通道只支持读 不支持写
	<-write_test           //会报错。因为这个通道 只是单项通道只支持写 不支持读
	fmt.Println(chan_test)
	fmt.Println(read_test)
	fmt.Println(write_test)
}

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页